www.1862.net > 汇编语言实现编程写入

汇编语言实现编程写入

code segment assume cs:code start: push ds sub ax,ax push ds mov cx,26 mov al,40h repeat: inc al mov dl,al mov ah,2 int 21h dec cx jnz repeat mov ah,4ch int 21h ret code ends end start

以下为8086_ 16位的汇编程序:mov al,[30h] cbw mov [32h],ax mov al,[31h] cbw add ax,[32h] mov [32h],ax imul word ptr [32h] mov [32h],ax mov [34h],dx

; 本程序通过编译,运行正确Code Segment Assume CS:Code,DS:CodeABC db 78,56,159,253XYZ db ?Start: push cs pop ds mov al,ABC xor ah,ah mov bl,ABC[3] xor bh,bh add ax,bx mov bl,ABC[1] sub ax,bx mov bl,ABC[2] sub ax,bx mov XYZ,alExit_Proc: mov ah,4ch ;结束程序 int 21hCode ENDS END Start ;编译到此结束

DATAG SEGMENT N EQU 20 VAR DW N BUFFER DB 20H DUP (?)DATAG ENDSSSG SEGMENT DW 20H DUP (0)SSG ENDSCODEG SEGMENT ASSUME CS:CODEG,DS:DATAG,SS:SSGSTART:MOV AX,DATAG MOV DS,AX MOV AX,

DATA SEGMENT STR1 DB 'INPUT A NUMBER' BUF DB ? DATA ENDS STACK SEGMENT STACK DB 20 DUP(?) STACK ENDS CODE SEGMENT ASSUME DS:DATA,ES:DATA,CS:CODE,SS:STACK STA: MOV AX,DATA MOV DS,AX

1.mov cl,2 shl ax,cl2.sub ax,bx3.and ax,cx4.xchg bx,ax5.mov al,9 add al,8 sub al,7 mov x,al6.code segment assume cs:codestart:mov ah,1 int 21h sub al,20h mov dl,al mov ah,2 int 21h mov ax,4c00h int 21hcode ends end start 7.code segment

利用编译软件,业界最常用功能最强大的是KEIL uv2/3,将你的源程序编译生成为.hex格式的文件.具体用法你可以先下载一个keil c51的软件.找一个教程看一下.keil c51可以编译C语言,也可以编译汇编语言,也可以把两者混合汇编.但是只

“汇编程序”,是一种翻译程序,它能将用汇编语言编写的源程序翻译成机器语言的目标代码. 用汇编语言写的源程序,可以称之为“汇编语言程序”,但不能叫它“汇编程序”.

MDAT:MOV R0,#30HMOV R2,#20MOV DPTR,#0000HLP:MOV A,@R0MOVX @DPTR,AINC R0INC DPTRDJNZ R2,LPRET

assume cs:code,ds:data data segment BUFF db 64,?,64 dup (?) data ends code segment start: mov ax,data mov ds,ax mov dx,offset BUFF mov ah,0AH int 21H exit: mov ah,1 mov cx, 2000H int 10H mov ah,0 int 16H mov ax,4C00H int 21H code

友情链接:369-e.com | clwn.net | fkjj.net | ldyk.net | 3859.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.1862.net

copyright ©right 2010-2021。
www.1862.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com